algemene voorwaarden

  • Home
  • algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Molenaar Abeln Advocaten


Artikel 1. De maatschap   

Molenaar Abeln Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen en rechtspersonen. Een lijst met de maten wordt op verzoek toegezonden. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten aanzien van alle andere personen die voor Molenaar Abeln Advocaten werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Molenaar Abeln Advocaten werkzaam waren.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een opdrachtgever en Molenaar Abeln Advocaten (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomst van opdracht

a.       Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Molenaar Abeln Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Molenaar Abeln Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door de maten dan wel de medewerkers die als advocaat werkzaam zijn voor of in dienst zijn van Molenaar Abeln Advocaten.

b.       De opdrachtgever stemt ermee in, dat Molenaar Abeln Advocaten de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de maten dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Molenaar Abeln Advocaten of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 4. Declaratie

a.       Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

b.       Molenaar Abeln Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

Artikel 5. Betalingstermijn

a.       De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Molenaar Abeln Advocaten verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

b.       Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is Molenaar Abeln Advocaten te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden van Molenaar Abeln Advocaten dan wel de derdenrekening van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent Molenaar Abeln Advocaten door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.

Aansprakelijkheid

Artikel 6. Aansprakelijkheid

a.       De aansprakelijkheid van Molenaar Abeln Advocaten jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

b.       In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Molenaar Abeln Advocaten voor directe schade in  geen geval meer bedragen dan drie maal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel tot een maximum van € 100.000,--.

c.       Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

d.       Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Molenaar Abeln Advocaten dienen te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak.

Artikel 7. Inschakeling derden

Molenaar Abeln Advocaten zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Molenaar Abeln Advocaten evenwel niet aansprakelijk.

Artikel 8. Geschillen  

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.