(Corporate) Litigation

Ondernemers zijn gewoonlijk niet uit op procederen; zij vrezen – vaak terecht – de energie, het tijdsbeslag en de kosten die daar mee zijn gemoeid. Die vrees kan helaas ook bewaarheid worden wanneer het gaat om een slepende bodemprocedure, mogelijk gevolgd door een appél bij een hogere instantie. Ingeval van geschillen tussen ondernemingen of tussen ondernemingsorganen zullen ondernemers dan ook vaak de voorkeur geven aan onderhandeling en minnelijke schikking. Maar soms lopen de meningen zover uiteen dat schikking een utopie is en de kwestie dus aan de rechter moet worden voorgelegd. Onder het motto ‘zacht als het kan, hard als het moet’ zullen de gespecialiseerde advocaten van Molenaar Abeln dan alles uit de kast trekken om het belang van hun cliënt te bepleiten. Wij doen dit voor alle rechterlijke colleges (met inbegrip van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam) en met dieptekennis van de daarbij horende protocollen en procestechnieken.